Устав МОО "Центр психологической помощи "Восходящее Солнце"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
установчими Загальними зборами Міжнародної громадськоїорганізації "Центр психологічної допомоги "Сонце що сходить",
Протокол №1 від 22 червня 2011 року.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
другим етапом установчих Загальних зборів Міжнародноїгромадської організації "Центр психологічної допомоги "Сонцещо сходить", Протокол №1 від 25 жовтня 2011 року.


С Т А Т У Т
Міжнародної громадської організації
"Центр психологічної допомоги
"Сонце що сходить"

1. Загальні положення
 1. Міжнародна громадська організація "Центр психологічної допомоги "Сонце що сходить" (далі "Центр") є добровільною,міжнародною громадською організацією, яка створена на підставі рішення установчих Загальних зборів від 22 червня 2011року, відповідно до Конституції України, Закону України "Про об`єднання громадян", інших нормативно-правових актів, щорегулюють діяльність об`єднань громадян.
 2. Центр засновується і діє на принципах добровільності, єдності інтересів, рівноправності членів, самоврядування, законностіта гласності для розповсюдження інформації, спрямованої на допомогу людям у гармонізації свого власного життя тавзаємовідносин з оточенням, підтримці свого фізичного та психічного здоров`я у належному стані, а також розвиткупсихічних здібностей людини на основі сучасних досягнень науки у поєднанні зі стародавніми вченнями про духовнийрозвиток людини.
 3. Повна назва Центру:
  • українською мовою – Міжнародна громадська організація "Центр психологічної допомоги "Сонце що сходить";
  • російською мовою –  Международная общественная организация "Центр психологической помощи "ВосходящееСолнце";
  • англійською мовою - International public organization "Center for psychological help " Rising Sun ".
  Скорочена назва Центру:
  • українською мовою – МГО «Центр психологічної допомоги «Сонце що сходить»;
  • російською мовою –  МОО «Центр психологической помощи «Восходящее Солнце»;
  • англійською мовою –  IPO «Center for psychological help «Rising Sun».
 4. Діяльність Центру поширюється на території всієї України, Російської Федерації та інших держав, де будуть створені місцевіосередки Центру.5. Центр набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до діючого законодавства України.
2. Мета, завдання, та основні напрямки діяльності Центру
 1. Метою діяльності Центра є задоволення та захист інтересів членів Центру, розповсюдження інформації, спрямованої надопомогу людям у гармонізації свого власного життя та взаємовідносин з оточенням, підтримці свого фізичного та психічногоздоров`я у належному стані, а також розвитку психічних здібностей людини на основі сучасних досягнень науки.
 2. Завданням діяльності Центра є пропагування серед членів Центру здорового способу життя за допомогою методикпсихічного та фізичного розвитку, заснованих на базі сучасних досягнень науки, і спрямованих на допомогу людям угармонізації свого власного життя та взаємовідносин з оточенням.
 3. Основним напрямком діяльності Центру є сприяння в організації соціально-гуманітарних, культурно-просвітницьких заходівдля членів Центру, орієнтованих на:o сприяння освіті членів Центру в області загальної та практичної психології, філософії та медицини;o сприяння навчанню членів Центру здоровому способу життя;o сприяння розвитку психічних та фізичних здібностей членів Центру;o сприяння розвитку культури, мистецтва і творчості членів Центру;o сприяння удосконаленню дозвілля та відпочинку членів Центру;o впровадження соціальних та благодійних програм.
 4. Для досягнення поставленої мети Центр використовує такі основні форми діяльності:
  • організація проведення лекцій, семінарів та практичних занять для членів Центру без мети отримання прибутку;
  • організація проведення і участь в роботі конференцій, круглих столів, презентацій для членів Центру;
  • організація проведення фестивалів, концертів, виставок, творчих вечорів для членів Центру без мети отриманняприбутку;
  • відкриття клубів, гуртків та творчих студій;
  • сприяння проведенню індивідуальних консультацій спеціалістів для членів Центру;
  • сприяння наданню консультаційних послуг членам Центру відносно методик, що використовуються у роботі Центру;
  • організація проведення навчальних курсів серед членів Центру відносно методик, що використовуються у роботіЦентру;
  • сприяння проведенню досліджень і наданню послуг членам Центру відносно методик, що використовуються у роботіЦентру.
3. Права і обов`язки Центру
 1. З метою здійснення своєї діяльності Центр у встановленому чинним законодавством, та Статутом Центру порядку маєправо:
  • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
  • відкривати рахунки (у національній та іноземних валютах) в установах банків;
  • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
  • мати самостійний баланс, власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об`єднання громадян" для реєстрації символіки об`єднань громадян;
  • реалізувати власні цільові та комплексні програми, підтримувати програми інших організацій, що не суперечатьстатутним цілям та завданням Центру;
  • засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи і організації, займатися видавничою діяльністю шляхомстворення видавництв;
  • мати власну "гарячу" телефонну лінію з метою надання термінової психологічної допомоги у разі її потреби;
  • у встановленому порядку придбавати, користуватись майном, будівлями, спорудами та іншою власністю, переданою Центру, та наданому йому в установленому порядку майном для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Центру;
  • укладати у встановленому порядку з українськими і зарубіжними організаціями, науковими організаціями, закладами,товариствами, іншими юридичними та фізичними особами договори та інші угоди, які відносяться до статутноїдіяльності Центру;
  • об`єднуватися з іншими громадськими організаціями у спілки, що створюються на добровільній основі і сприяютьвиконанню статутних зобов`язань, бути колективним членом інших громадських організацій, діяльність яких несуперечить Конституції України, чинному законодавству і Статуту Центра;
  • обмінюватись інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;o утворювати, відповідно до законодавства України своєї місцевої осередки;
  • популяризувати свою назву, символіку;o організовувати збір добровільних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав таміжнародних організацій;
  • ідейно, організовано та матеріально підтримувати інші об`єднання громадян, надавати допомогу в їх створюванні;
  • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну дляреалізації своїх цілей і завдань;o вносити пропозиції до органів влади і управління;
  • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;o мати інші права згідно з законодавством України.
 2. Державні органи не відповідають за зобов`язання Центру, як і Центр не відповідає за зобов`язання держави та її органів.
 3. Центр не відповідає за зобов`язання юридичних осіб, які він створює, як і вони не відповідають за зобов`язання Центру.
 4. Центр не відповідає за зобов`язання своїх членів, члени Центру не відповідають за зобов`язання Центру. Втручання органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність Центру, як і втручання Центру удіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавствомУкраїни забороняється.
 5. Основним обов`язком Центру є виконання статутних завдань. В своїй діяльності Центр повинен суворо дотримуватись вимогзаконодавства України.
 6. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність згідночинного законодавства.
 7. Центр забезпечує виконання вимог чинного законодавства України, в тому числі вільний доступ до своїх звітів, документівпро фінансову діяльність.
4. Умови і порядок прийому в члени Центру
 1. Індивідуальними членами Центру можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства будь якоговіку, починаючи з 18 років, які підтримують мету та завдання Центру, визнають положення цього Статуту та своєчасносплачують членські внески.
 2. Колективними членами Центру можуть бути колективи організацій, установ, підприємств різних форм власності, яківизнають положення цього Статуту та фінансово, матеріально або іншим чином підтримують діяльність Центру.
 3. Прийом до членів Центру здійснюється Великою Радою на підставі письмової заяви індивідуального кандидата або рішеннятрудового колективу колективного кандидата на ім`я Голови Великої Ради й письмової рекомендації двох членів Центра звидачею членського квитка. Заява про рішення трудового колективу подається до Великої Ради.
 4. Членство кандидата у Центрі може бути прихованим від інших його членів, якщо кандидат не бажає оприлюднювати своюпричетність до Центру, про що повідомляє у заяві на ім`я Голови Великої Ради.
5. Права і обов`язки членів Центру
 1. Члени Центру мають право:
  • обирати і бути обраним у керівні органи Центра, брати участь в управлінні справами Центру, обговоренні питань йогодіяльності;
  • брати участь у роботі Центру;o пропонувати включення питань до порядку денного Загальних зборів Центру, що входять у коло статутних завданьЦентру;
  • одержувати підтримку Центру щодо захисту та реалізації своїх прав та інтересів;
  • отримувати від Центру для ознайомлення інформацію, стосовно його діяльності у межах завдань та напрямківдіяльності Центру;
  • звертатися до органів управління Центру з пропозиціями та скаргами;o використовувати символіку Центру;o добровільно вийти з Центру або призупинити своє членство на підставі письмової заяви, поданої в Робочу Раду Центраабо Робочу Раду місцевого осередку;
  • член Центра, що систематично порушує положення Статуту Центру, не приймає участі у роботі Центру тривалий час іперервав усілякий зв`язок з нею без поважної причини, рішенням Загальних зборів по рекомендації Великої Ради Центраможе бути виключений з організації з обов`язковим письмовим повідомленням цього члена Центром. Особи, виключені зрядів Центра, мають право апелювати до вищого керівного органа Центру – Загальним зборам;o члени Центру користуються іншими правами, передбаченими Статутом та внутрішніми документами Центру.
 2. Члени Центру зобов`язані:o дотримуватись Статуту Центру, виконувати рішення Загальних зборів Центру;o сприяти роботі Центра;o не допускати дій, які наносять Центру моральної та матеріальної шкоди;o надавати допомогу у пропагуванні і досягненні цілей і завдань Центру;o своєчасно сплачувати членські внески;o нести інші обов`язки, передбачені законодавством та Статутом Центру.
6. Органи управління і структура Центру
 1. Органи управління Центру:
  • Загальні збори – вищий орган управління Центру;
  • Велика Рада – виконавчий орган управління Центру;
  • Робоча Рада – адміністративний орган управління Центру;
  • Контрольно-ревізійне управління – контролюючий орган управління Центру.
 2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Центру. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  • затвердження Статуту Центру і прийняття рішень щодо внесення змін і доповнень до нього;o обрання і переобрання членів Великої Ради, Секретаря і Голови Великої Ради;
  • обрання і переобрання членів Робочої Ради Центру, Секретаря і Голови Робочої Ради та його заступника;
  • обрання і переобрання Контрольно-ревізійного управління;
  • визначення розміру членських внесків і порядок їх сплати;
  • прийняття рішень щодо заснування і ліквідації підприємств, установ та організацій, про участь у заснуванні спілокгромадських організацій;
  • прийняття звітів Великої Ради і Контрольно-ревізійного управління;
  • прийняття рішень про створення та ліквідацію місцевих осередків;o визначення основних напрямків діяльності Центру;
  • прийняття рішень про виділення коштів Центру на утримання апарату управління, відшкодування витрат членам Центру, обумовлених виконанням статутних обов`язків;
  • прийняття рішень про використання коштів і майна Центру на виконання статутних завдань;
  • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру;
  • розгляд скарг, пропозицій, зауважень і апеляцій членів Центру;
  • вирішення інших питань, що передбачені чинним законодавством та Статутом Центру.
 3. Загальні збори проводяться не рідше двох разів на рік. Загальні збори вважаються легітимними за наявності 2/3 членівЦентра. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів. Рішення про внесення змін доСтатуту Центра, про відчуження майна Центру на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Центру, проліквідацію Центру приймаються не менш як у 3/4 голосів.
 4. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується головою зборів та секретарем.
 5. Організаційні питання щодо проведення Загальних зборів вирішує Велика Рада Центру. Голова Великої Ради зобов`язанийписьмово сповістити всіх членів про місце та час проведення Загальних зборів, а також про порядок денний зборів не меншніж за 15 календарних днів до моменту проведення Загальних зборів.
 6. Позачергові Загальні збори можуть проводитися за ініціативою не менш ніж 10% загальної кількості членів Центру. Прицьому члени, які жадають проведення Загальних зборів, направляють Голові Великої Ради письмову вимогу про проведенняпозачергових Загальних зборів. Голова Великої Ради, отримавши таку вимогу, зобов`язаний організувати проведенняпозачергових Загальних зборів не пізніше ніж через тридцять днів після отримання вимоги та сповістити всіх інших членів промісце та час проведення позачергових Загальних зборів, а також про порядок денний зборів не менш ніж за 15 календарнихднів до моменту проведення позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів про скликання Загальних зборів невиконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
 7. Позачергові Загальні збори можуть проводитися за ініціативою Великої Ради у випадках, коли існує термінова необхідністьвирішення питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, Голова Великої Ради для проведенняпозачергових Загальних зборів за ініціативою Великої Ради зобов`язаний вирішити всі організаційні питання та сповістити всіхінших членів Центру про місце та час проведення позачергових Загальних зборів, а також про порядок денний зборів неменш ніж за 15 календарних днів до моменту проведення позачергових Загальних зборів.
 8. Позачергові Загальні збори можуть проводитися за ініціативою Контрольно-ревізійного управління Центру. Контрольно-ревізійне управління направляє Голові Великої Ради письмову вимогу про проведення позачергових Загальних зборів. ГоловаВеликої Ради, отримавши таку вимогу, зобов`язаний організувати проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніжчерез 30 днів після отримання вимоги та сповістити всіх учасників про місце та час проведення позачергових Загальнихзборів, а також про порядок денний зборів не менш ніж за 15 календарних днів до моменту проведення позачерговихЗагальних зборів.
 9. Виконавчим органом Центру є Велика Рада, яка обирається Загальними зборами терміном на один рік в складі та кількості,визначеному Загальними зборами. Між засіданнями  Загальних зборів загальне керівництво Центром здійснює Велика Рада,до компетенції якої переходить прийняття рішень по питанням "е", "к", "л" та "н" із компетенції Загальних зборів.
 10. Засідання Великої Ради проводяться не рідше одного разу в три місяці і є легітимними, якщо на них присутні більше ніж 50%загальної кількості членів Великої Ради. Засідання проводяться по затвердженому на першому засіданні графіку абопозачергові засідання за ініціативою Голови Великої Ради для вирішення питань, віднесених до компетенції Великої Ради.
 11. Повноваження Великої Ради:
  • o обирає і звільняє заступника Голови Великої Ради;
  • розробляє проекти змін і доповнень до Статуту Центру;o розглядає і затверджує плани фінансово-господарської діяльності;
  • розробляє і затверджує Статути підприємств і Положення про місцеві осередки Центру;
  • розробляє поточні і перспективні плани основних напрямків діяльності Центру;
  • приймає і затверджує звіти керівників місцевих осередків, підприємств, заснованих Центром;
  • розглядає і затверджує зразки круглої печатки зі своїм найменуванням, бланків, символіки і положення про них;
  • заслуховує і затверджує звіти Голови Робочої Ради Центра один раз за три місяці;
  • розглядає заяви про вступ до членів Центру і здійснює прийом до членів Центру;
  • приймає рішення про виключення з рядів Центру;
  • розробляє норми членських внесків і порядок їх сплати;
  • приймає рішення про використання коштів і майна Центра на виконання статутних завдань в межах покладенихЗагальними зборами;o заслуховує і затверджує річний звіт Голови Великої Ради;
  • здійснює інші функції, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
 12. По всіх питаннях, що розглядаються на засіданнях Великої Ради, рішення приймаються простою більшістю, і оформлюютьсяпротоколом, який підписують Голова і присутні члени Великої Ради.
 13. Повноваження Голови Великої Ради:
  • координує діяльність Великої і Робочої Ради;
  • аналізує результати виконання заходів щодо реалізації основних напрямків діяльності Центру;
  • розглядає і затверджує пропозиції з удосконалення діяльності Центру;
  • підписує від імені Центру договори, угоди, трудові контракти, фінансові та інші документи, які стосуються діяльностіЦентру;
  • передоручає (за необхідності) виконання своїх окремих повноважень заступнику;
  • діє від імені Центру без довіреності, представляє Центр у всіх установах, підприємствах та організаціях, як в Україні, так і за її межами, у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади іуправліннями;
  • здійснює загальне керівництво діяльністю Центру;o Голова Великої Ради та уповноважені ним особи мають право відкривати рахунки в установах банків і розпоряджатисякоштами на рахунках Центру, підписувати розрахунково-платіжні документи;
  • здійснює оперативне управління майном та коштами Центру у межах, покладених Загальними зборами;
  • видає розпорядження та накази в межах своєї компетенції;
  • приймає членські внески від Голови Робочої Ради Центру і організує збір членських внесків апарату управління Центру;
  • підзвітний Великій Раді;
  • приймає рішення про відрядження;o організує і несе відповідальність за стан бухгалтерського обліку і звітність;
  • готує річний звіт про діяльність Центру і представляє його на затвердження Великій Раді.
 14. Адміністративним органом управління Центру є Робоча Рада Центру, яка підпорядкована Великій Раді.
 15. Робоча Рада обирається Загальними зборами у складі та кількості, визначеній Загальними зборами.
 16. Засідання Робочої Ради проводяться не рідше одного разу на три місяці і є легітимними, якщо на них присутні більше ніж 50% від загальної кількості членів Робочої Ради. Засідання проводяться по затвердженому на першому засіданні графіку абопозачергові засідання за ініціативою Голови Робочої Ради для вирішення термінових питань, віднесених до компетенціїРобочої Ради Центру.
 17. Повноваження Робочої Ради Центру:
  • розробляє поточні і перспективні плани основних напрямків діяльності Центру;
  • здійснює повсякденну поточну роботу з реалізації основних напрямків діяльності Центру;
  • розробляє проекти робочих документів;
  • заслуховує звіти від керівників місцевих осередків Центру;
  • узагальнює і поширює позитивний досвід роботи Центру;
  • заслуховує і затверджує звіт Голови Робочої Ради Великій Раді;
  • розробляє зразки печаток, бланків, штампів, символіки, положення про них;
  • приймає заяви від зборів місцевих осередків про реєстрацію і ліквідацію;
  • звітує Великій Раді.
 18. По всіх питаннях, що розглядаються на засіданнях Робочої Ради Центру, рішення приймаються простою більшістю від числаприсутніх членів Робочої Ради, і оформлюються протоколом, який підписують Голова і присутні члени Робочої Ради Центру.
 19. Повноваження Голови Робочої Ради Центра:
  • розробляє та розглядає пропозиції та рекомендації з удосконалення діяльності Центру;
  • контролює правильність ведення бухгалтерського обліку і діловодства;
  • підписує від імені організації документи у межах своєї компетенції;
  • підготовлює звіт про працю Робочої Ради Великій Раді;
  • передоручає, за необхідності, виконання своїх окремих повноважень заступнику;
  • здійснює оперативне керівництво роботою Центру;
  • приймає членські внески від керівників місцевих осередків Центру, які передає Голові Великої ради;
  • збирає, обробляє і аналізує резолюції Робочих Рад місцевих осередків про вступ до членів Центру і про виключення зйого рядів, для передачі на розгляд Великій Раді;
  • координує діяльність місцевих осередків;o підзвітний Великій Раді.
 20. Центр має право створювати місцеві осередки. Місцеві осередки легалізуються без статусу юридичної особи. Рішення простворення місцевих осередків та їх діяльність, приймаються на Загальних зборах. Місцеві осередки діють на підставівласних Положень, затверджених Великою Радою Центра.
 21. Місцеві осередки створюються за місцем проживання або роботи їхніх членів. Чисельність осередку повинна складати неменше 3-х чоловік. Місцевий осередок, на зборах із свого складу обирає Робочу Раду місцевого осередку у складі не менштрьох членів; керівника Робочої Ради та його заступника. Місцевий осередок підзвітний Робочій Раді Центра.
 22. Робоча Рада місцевого осередку підзвітна зборам місцевого осередку.
 23. Збори місцевого осередку скликаються один раз на три місяці. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні неменше 2/3 членів місцевого осередку.
 24. За всіма питаннями, що розглядаються на зборах місцевого осередку, рішення приймаються простою більшістю від числаприсутніх членів і оформлюються протоколом, який підписують голова зборів і секретар. Рішення про внесення змін тадоповнень до положення про місцевий осередок, відчуження майна місцевого осередку на суму, що становить п`ятдесят ібільше відсотків майна місцевого осередку та про ліквідацію місцевого осередку приймаються більшістю не менш як у 3/4голосів.
 25. До повноважень зборів місцевого осередку належить наступне:o обрання і звільнення Робочої Ради місцевого осередку;o обрання і звільнення Голови Робочої Ради місцевого осередку і його заступника;o подання пропозицій до Робочої Ради Центру про створення і ліквідацію місцевого осередку, прийняття рішень провнесення змін та доповнень до положення про місцевий осередок з подальшим погодженням з Великою Радою Центру;o розгляд скарг, пропозицій і зауважень членів місцевого осередку;o прийняття і затвердження звіту керівника Робочої Ради місцевого осередку один раз на три місяці.
 26. Засідання Робочої Ради місцевого осередку проводяться не рідше одного разу на три місяці, і є легітимними, якщо на нихприсутні більше ніж 50% загальної кількості членів Робочої Ради місцевого осередку. Засідання проводяться позатвердженому на першому засіданні графіку або позачергові засідання за ініціативою Голови Робочої Ради місцевогоосередку для вирішення термінових питань, віднесених до компетенції Робочої Ради місцевого осередку.
 27. Повноваження Робочої Ради місцевого осередку Центра:o здійснює практичні заходи щодо реалізації основних напрямків діяльності Центра;o веде ділову і облікову документацію;o розглядає та розробляє пропозиції і рекомендації з удосконалення діяльності Центра;o підзвітна зборам місцевого осередку.
 28. Повноваження Голови Робочої Ради місцевого осередку:
  • розглядає та затверджує пропозиції і рекомендації з удосконалення діяльності Центра;
  • здійснює оперативне керівництво роботою місцевого осередку;
  • підписує від імені місцевого осередку відповідні документи;
  • підготовлює звіт про працю Робочої Ради місцевого осередку зборам місцевого осередку і Робочій Раді Центру;
  • передоручає (за необхідності) виконання своїх окремих повноважень заступнику;
  • контролює правильність ведення обліку і діловодства;
  • організує збір внесків членів місцевого осередку, які передає Голові Робочої Ради Центра.
 29. Голови Робочих Рад місцевих осередків входять до складу Робочої Ради Центру.
 30. Новостворені місцеві осередки беруться на облік Великою Радою.
 31. Контролюючі функції в Центрі виконує Контрольно-ревізійне управління, яке підпорядковане тільки Загальним зборам,обирається строком на один рік, персональний склад якого визначається Загальними зборами.
 32. Засідання Контрольно-ревізійного управління проводяться за ініціативою не менш як 50% від загальної кількості членівКонтрольно-ревізійного управління, за ініціативою Загальних зборів, за ініціативою 50% від загальної кількості членівВеликої Ради або за ініціативою Голови Великої Ради Центру для вирішення питань, віднесених до компетенції Контрольно-ревізійного управління.
 33. Контрольно-ревізійне управління має наступні повноваження:
  • перевірка законності діяльності Центру;
  • o перевірка законності отримання внесків, добровільних пожертвувань;
  • контроль фінансової діяльності Центру;
  • надання Голові Великої Ради та Великій Раді Центру рекомендацій з усунення виявлених порушень законодавства.
 34. Контрольно-ревізійне управління зобов`язане вимагати позачергове скликання Загальних зборів у разі виникнення загрозисуттєвим інтересам Центру або виявлення зловживань, вчинених Головою Великої Ради або іншими посадовими особамиЦентру.
 35. Засідання Контрольно-ревізійного управління визнається повноважним, якщо в ньому приймають участь більш ніж 2/3 відзагальної кількості членів Контрольно-ревізійного управління.
 36. По всіх питаннях, що розглядаються на засіданнях Контрольно-ревізійного управління, рішення приймаються простоюбільшістю від числа присутніх членів і оформлюються протоколом, який підписують члени Контрольно-ревізійногоуправління.
7. Майно Центру
 1. Майно Центру складають грошові засоби, майно, а також інші цінності, які належать Центру на праві власності. Правовласності на майно Центру належить виключно Центру.
 2. Центр у встановленому порядку використовує будівлі, споруди, майно, та інші засоби власності, передані Центру, а такожкористується власним майном, отриманим ним в установленому порядку для забезпечення діяльності, передбаченоїСтатутом Центру.
 3. У розпорядженні Центру можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, атакож інше майно, придбане на законних підставах.
 4. Центр користується майном та коштами, набутими ним в результаті його власної діяльності, а також діяльності створених зайого участю підприємств та організацій.
 5. Майно до Центру може бути внесено будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, ціннимипаперами, правами користування землею, в установленому порядку, а також іншим майном і іншими об`єктами, незабороненими законом (у тому числі на інтелектуальну власність), грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті.
 6. Центр має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в його розпорядженні, будь-які угоди, що несуперечать статутним цілям Центру та законодавству України.
 7. Джерелами формування майна Центру є:
  • грошові та майнові внески членів Центру;
  • членські внески індивідуальних та колективних членів Центру;
  • кошти або майно, що поступають у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;o внески, які мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
  • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від організацій, підприємств, заснованих Центром;o кошти, які пожертвували або заповіли Центру;
  • дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових програм;o інші джерела, що не заборонені законодавством України.
 8. Центр має право отримувати в установленому порядку пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.
 9. Майно та кошти Центру не підлягають розподілу між його членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якогоокремого члена Центру, його посадових осіб, крім оплати їх праці.
8. Господарська і фінансова діяльність Центру
 1. Центр здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань шляхом створеннягоспрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленомузаконодавством.
 2. У питаннях прийняття господарських рішень, використання фінансових та матеріальних ресурсів Центр користується цимСтатутом.
 3. Установи, підприємства та організації, що створюються Центром, повинні вести оперативний та бухгалтерський облік,статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядкуі розмірах, передбачених законодавством.
 4. Центр обліковує на окремих банківських рахунках кошти як в національній, так і в іноземній валютах. Цільові внески іпожертвування зараховуються на рахунок Центру.
 5. Фінансова діяльність Центру здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність спрямована навиконання статутної діяльності.6. Надходження до Центру від підприємств, заснованих Центром, спрямовуються на забезпечення виконання статутноїдіяльності у розмірах та порядку, передбачених законом.
9. Контроль за діяльністю Центру
 1. Контроль діяльності Центру, в тому числі і порядку використання ним майна та коштів, призначених для виконаннястатутної діяльності, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
 2. Контролюючі органи виконавчої влади в межах повноважень мають право вимагати від органів управління Центру, наданняїм необхідних документів та отримувати необхідні пояснення.
 3. Держаний контроль за діяльністю Центру здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавствомУкраїни. Внутрішній оперативний контроль за діяльністю Центру по виконанню статутних завдань Центру, здійснюютьВелика Рада, Робоча Рада і Контрольно-ревізійне управління.
10. Міжнародна діяльність Центру
 1. Центр має право здійснювати міжнародну діяльність відповідно до Закону України «Про об`єднання громадян», Статуту Центру та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України.
 2. Міжнародна діяльність здійснюється шляхом: участі Центру в міжнародних проектах, участі в роботі міжнароднихорганізацій, утворювання міжнародних спілок об`єднань громадян в порядку, передбаченому законодавством,підтримування прямих міжнародних контактів і зв`язків, укладання відповідних угод, приймання участі у здійсненні заходів,що не суперечать міжнародним зобов`язанням України, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України,нормам міжнародного права.
11. Припинення діяльності Центру
 1. Припинення діяльності Центру відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) аболіквідації.
 2. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів.
 3. Ліквідація Центру здійснюється:o за рішенням суду;o за рішенням Загальних зборів.
 4. Ліквідація Центру здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльностіЦентру за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. Загальні збори або орган, що призначивліквідаційну комісію, встановлює порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів,який не може бути менше двох місяців з моменту публікації оголошення про ліквідацію в пресі.
 5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Центру. Ліквідаційнакомісія публікує, у встановленому порядку, повідомлення про ліквідацію, оцінює наявне майно Центру, виявляє йогодебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Центру третім особам, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження Загальних зборів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
 6. Майно передане Центру у користування повертається у натуральній формі без винагороди.
 7. У випадку ліквідації Центру, належні йому кошти, інше майно (активи) не можуть перерозподілятись між членами Центру, апередаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються в дохід державного бюджету.
 8. У випадку ліквідації, за рішенням суду або за рішенням Загальних зборів, рухоме та нерухоме майно членів Центру не можебути використане на погашення збитків і заборгованості Центру перед кредиторами та взято під заяву.9. Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр таким, що припинив свою діяльність з моменту скасування запису удержаному реєстрі у встановленому порядку.
 9. Реорганізація Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту Центру.
 10. При реорганізації Центру його права і обов`язки переходять до правонаступників.
 11. Центр не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Центру
 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Центру є виключно компетенцією Загальних зборів.
 2. Зміни та доповнення до Статуту Центру підлягають обов`язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.
м. Київ, 2011 р.